Wednesday, 17 April 2024

MQ ความฉลาดทางด้านจริยธรรมศีลธรรม

จริยธรรมศีลธรรมเป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่ควรปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะเด็กเล็กช่วง 3 ขวบปีแรกถ้าได้รับการปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง จะช่วยเป็นการปลูกฝังความดีงามลงในจิตสำนึกที่สามารถพัฒนาทักษะด้าน MQ ระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคตได้ แต่วัยผู้ใหญ่อย่างเราก็ยังสามารถพัฒนาด้าน MQ ได้เช่นกัน

 

MQ คืออะไร

MQ หรือ Moral Oral Quotient หมายถึง ความฉลาดทางด้านจริยธรรมและศีลธรรม รวมถึงความฉลาดในด้านการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานที่ทุกคนควรมีเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในด้านที่ดี เช่น การคิดดี พูดดี ทำดี ไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตาปราณี รู้จักเห็นอกเห็นใจและให้อภัย

 

การฝึกตัวเองให้มีทักษะทางด้าน MQ

  1. ศึกษาต้นแบบทางจริยธรรมที่ดี ลองมองหาผู้คนที่เป็นต้นแบบด้านจริยธรรมและศีลธรรมที่ดี อาจจะเป็นบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลใกล้ตัวที่เรารู้จักเป็นอย่างดีก็ได้ เรียนรู้พฤติกรรมและจิตสำนึกที่ดีแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความกตัญญูรู้คุณ และความซื่อสัตย์ เป็นต้น
  2. รู้จักผิดชอบชั่วดี การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนั้นไม่ควรเข้าข้างหรือปกป้องผู้กระทำผิด หากเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานกระทำผิด ควรอธิบายชี้แจงถึงผลเสียของการทำผิดให้เขารับรู้มากกว่าช่วยกันปกปิดหรือร่วมทำผิดด้วยเสียเอง แต่ถ้าเป็นการทำความดีก็ควรส่งเสริมให้คำชมเป็นกำลังใจหรือให้รางวัล เพื่อเป็นการจูงใจให้อยากทำสิ่งที่ดี ๆ โดยสามารถนำมาใช้กับตัวเองได้อีกด้วย
  3. ใกล้ชิดกับศาสนาหรือหลักคำสอน ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดี ดังนั้นไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาอะไรก็ควรพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้พิธีกรรมหรือคำสอนของศาสนาที่นับถือตามศาสนสถานบ้าง เพื่อช่วยให้เกิดการซึมซับสิ่งที่ดี ๆ กลายเป็นจิตสำนึกด้านคุณธรรม
  4. เรียนรู้จริยธรรมผ่านกิจกรรม ปัจจุบันมีโครงการจิตอาสาและอาสาสมัครจำนวนมาก ให้เราได้เลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดหรือความสนใจของตนเอง เช่น ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนชนบท กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรมดูแลทำความสะอาดสถานสงเคราะห์สัตว์ และกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น
  5. รู้จักเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว นับว่าเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคม เพียงแค่เริ่มต้นจากการพูด “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ” ให้เป็นนิสัย แม้แต่ธรรมชาติที่ให้ชีวิตหรืออาหารที่ทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถขอบคุณได้เช่นกัน ทำให้รู้จักเห็นคุณค่าของตัวเอง ผู้อื่น และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในที่สุด

 

การได้รับคำสอนที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน แต่ละคนก็อาจจะมี MQ ไม่เท่ากันได้ เพราะขึ้นอยู่กับการขัดเกลาฝึกฝนอันเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่วัยเด็ก แต่ถ้าเรารีบฝึกพัฒนาทักษะด้านนี้ให้เร็วเท่าไรก็จะเป็นผลดีต่อตัวเอง แม้ว่าจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ยังไม่ถือว่าสายเกินไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักกับ IQ EQ AQ MQ SQ กันดีกว่า
IQ คืออะไร
EQ คืออะไร
AQ คืออะไร
SQ คืออะไร