Sunday, 21 July 2024

มารู้จักกับ IQ , EQ , AQ , MQ , SQ กันดีกว่า

การจะฝึกฝนเด็กในยุคนี้ ต้องประกอบด้วย IQ , EQ , AQ , MQ , SQ  Qเหล่านี้คืออะไรมาดูกัน

ความฉลาด 5Q เพื่อการพัฒนาตัวเอง

เมื่อพูดถึงความฉลาดทางด้านสติปัญญาและความฉลาดทางด้านอารมณ์ เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในยุคนี้น่าจะคุ้นเคยกับคำว่า IQ และ EQ กันเป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึง Intelligence Quotient คือระดับความสามารถทางด้านสติปัญญา และ Emotion Quotient คือระดับความสามารถในการควบคุมทางด้านอารมณ์นั่นเอง แต่ถ้าต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตก็น่าจะไม่เพียงพอ โดยจะต้องมีการพัฒนาความฉลาดหรือ Q ด้านอื่น ๆ มาประกอบกันอีกด้วย

 

  1. IQ ความฉลาดด้านสติปัญญา

IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient เป็นความฉลาดทางด้านสติปัญญาเกี่ยวกับการคำนวณ ความคิด ความจำ การเชื่อมโยง และการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นศักยภาพที่แต่ละคนถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดผ่านทางพันธุกรรม เราสามารถวัดระดับ IQ ได้ด้วยบททดสอบ เช่น การมองเห็น ภาษา คณิตศาสตร์ และความคิดเชิงตรรกะ เป็นต้น จากนั้นคิดผลคะแนนแล้วเทียบวัดระดับว่าค่า IQ นั้นอยู่ที่ระดับใด

 

  1. EQ ความฉลาดทางด้านอารมณ์

EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient เป็นความฉลาดทางด้านอารมณ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม รับรู้และเข้าใจถึงอารมณ์ของคนอื่น เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาขึ้นได้

 

  1. AQ ความฉลาดทางด้านการแก้ปัญหา

AQ ย่อมาจาก Adversity Quotient เป็นความฉลาดในด้านการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ แล้วสามารถแก้ไขได้ รวมทั้งความพยายามในการควบคุมสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ซึ่งมีงานวิจัยที่ค้นพบว่าผู้ที่มี AQ สูง มักจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ถ้าเจ็บป่วยก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าผู้ที่มี AQ ต่ำ ซึ่งค่อนข้างเสี่ยงต่ออาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและไม่กล้าเผชิญกับปัญหา

 

  1. MQ ความฉลาดทางด้านจริยธรรมศีลธรรม

MQ ย่อมาจาก Moral Quotient เป็นความฉลาดในด้านจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งส่งผลให้ตัวเองมีความรู้สำนึกผิดถูกดีชั่ว มีระเบียบวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู รู้จักมีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน ความฉลาดข้อนี้สามารถปลูกฝังได้ตั้งแต่วัยเด็กและจะส่งผลดีต่อไปในอนาคต แต่ถ้าไม่เคยได้รับการปลูกฝังอบรมสั่งสอนมาก่อน ก็จะเกิดผลตรงกันข้ามที่เป็นผลเสียต่อวัยผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างแน่นอน

 

  1. SQ ความฉลาดทางสังคม

SQ ย่อมาจาก Social Quotient เป็นความฉลาดในด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน จึงไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ดังนั้นทักษะการเข้าร่วมสังคมกลายเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง ฝึกการยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบต่อกัน

 

ความฉลาดทั้ง 5Q นี้ มีความสอดคล้องกับผลสำรวจจากองค์กรทั่วโลกในด้านคุณลักษณะของผู้ทำงานที่เป็นที่ต้องการ (สำรวจโดย The Global Skills Gap in the 21st Century, 2018 ดังนั้นเมื่อเราต้องการพัฒนาตัวเองก็ควรหันกลับมาสำรวจตัวเองว่าแต่ละ Q นั้น เรามีคุณสมบัติเหล่านี้อย่างไรแล้วจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตได้มากที่สุด